Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse numatyta, kad fiziniai asmenys turi teisę verstis ūkine komercine veikla ir neįsteigę įmonės. Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatyme tokia veikla apibrėžiama kaip individuali, kuria versdamasis fizinis asmuo (gyventojas) siekia gauti pajamų ar kitokios ekonominės naudos.

Verslo liudijimų išdavimo gyventojams tvarką nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybės  2002 m. lapkričio 19 d. nutarimas Nr. 1797 „Dėl verslo liudijimų išdavimo gyventojams tvarkos”. Šiuo nutarimu taip pat patvirtintas individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšių sąrašas.

Išduotas verslo liudijimas verstis kuria nors veiklos rūšimi suteikia teisę:

  • verstis verslo liudijime nurodytos rūšies veikla (neribojant veiklos teritorijos, jeigu kitaip nenustato individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšių sąrašas);
  • parduoti savo gamybos prekes ir teikti paslaugas gyventojams, įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms, jeigu kitaip nenustato individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšių sąrašas.
  • Išduotas prekybos verslo liudijimas suteikia teisę parduoti prekes gyventojams (taip pat ir gyventojams, įsigijusiems prekybos verslo liudijimus).

IŠDUOTAS PREKYBOS VERSLO LIUDIJIMAS NESUTEIKIA TEISĖS:

prekiauti automobiliais, cukrumi;

prekiauti nuo laikinųjų prekybos įrenginių, pastatytų patalpose (išskyrus prekybą gėlėmis, knygomis, spaudos leidiniais ir prekybą patalpose, turinčiose prekyvietės statusą), taip pat iš kioskų, pastatytų patalpose;

prekiauti prekyvietėse gyventojams, įsigijusiems išnešiojamosios ir išvežiojamosios prekybos verslo liudijimus.

Verslo liudijimas nesuteikia teisės verstis licencijuojama veikla.

NORINT ĮSIGYTI VERSLO LIUDIJIMĄ, APSKRITIES VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS MIESTO (RAJONO) SKYRIUI PATEIKIAMI ŠIE DOKUMENTAI:

prašymas (jame nurodoma, kurios veiklos rūšies verslo liudijimą norima įsigyti, ir laikotarpis, kuriam norima įsigyti verslo liudijimą);

asmens pasas arba kitas asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;

nuotrauka (3x4 cm formato);

giminystę, santuoką, globą (rūpybą) patvirtinantys dokumentai (kai verslo liudijime įrašomi kiti fiziniai asmenys);

kiti dokumentai, reikalingi tam tikrais atvejais (dokumentas, kuriuo remiantis gali būti taikomas mažesnis savivaldybės tarybos nustatytas pajamų mokestis, autorinė licencinė sutartis, sudaryta su audiovizualinių kūrinių prodiuseriais ir fonogramų gamintojais, ir kt.).

Šie dokumentai apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos miesto (rajono) skyriui turi būti pateikti iki laikotarpio, kuriam išduodamas verslo liudijimas, pradžios. Verslo liudijimas išduodamas ne vėliau kaip per 4 darbo dienas nuo nurodytų dokumentų pateikimo dienos.

Nuo 2009 m. sausio 1 d. įsigyjant verslo liudijimus taikomi tokie fiksuoto dydžio pajamų mokesčio tarifai.

Turizmas