Subsidijos nuo COVID-19 nukentėjusioms įmonėms

Subsidijomis siekiama padėti įmonėms įveikti koronaviruso sukeltas neigiamas pasekmes ir išsaugoti likvidumą. Iš viso bus paskirstyta 150 mln. eurų biudžeto lėšų.

Kokios įmonės gali gauti subsidiją?

Neatlygintinas vienkartines subsidijas galės gauti įmonės, kurių vidutinė mėnesio apyvarta sumažėjo 30 proc. ar daugiau.

Jeigu 2019 m. įmonės sumokėta ar įskaityta GPM suma siekia daugiau kaip 2 tūkst. Eur, bus mokama 25 proc. dydžio subsidija, o jeigu 2019 m. sumokėta ar įskaityta GPM suma siekia 2 tūkst. Eur ir mažiau, bus mokama minimali 500 Eur subsidija.

Kaip bus skaičiuojamas įmonės apyvartos sumažėjimas?

Apyvartos sumažėjimas bus skaičiuojamas nuo 2020 m. lapkričio 1 d. iki 2021 m. sausio 31 d., palyginti su 2019–2020 m. laikotarpiu.

Jeigu įmonės veikla buvo uždrausta po 2020 m. lapkričio 30 d., tuomet bus skaičiuojamas apyvartos mažėjimas nuo 2020 m. gruodžio 1 d. iki 2021 m. sausio 31 d.

Jeigu įmonė įsteigta nuo 2019 m. lapkričio 1 d. iki 2020 m. lapkričio 30 d., bet tuo laikotarpiu, kai skaičiuojamas apyvartos smukimas, pajamų negavo, tuomet bus žiūrima, ar vykdoma pagrindinė veikla yra įtraukta į karantino metu ribojamų veiklų sąrašą.

Jaunoms įmonėms, įsteigtoms nuo 2019 m. lapkričio 1 d. iki 2020 m. lapkričio 30 d.,  jei jų pagrindinė veikla įtraukta į ribojamų sąrašą, skiriama minimali 500 Eur subsidija.

Kur pateikti paraišką?

Paraiškos subsidijoms gauti teikiamos per Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) interneto svetainėje paskelbtus kvietimus. VMI skelbs du kvietimus: pirmasis bus skirtas savarankiškoms įmonėms, antrasis – nesavarankiškoms įmonėms.

Per kiek laiko subsidijos pasieks įmones?

Pagal pirmąjį kvietimą subsidijos įmones pasieks maždaug per 2 savaites nuo paraiškos pateikimo, pagal antrąjį – per mėnesį (dėl sudėtingesnio vertinimo proceso).

Kaip bus vertinama paraiška?

Paraiškas vertins VMI ir Lietuvos verslo paramos agentūra (LVPA).

Iki kada bus galima teikti paraiškas gauti subsidiją?

Teikti paraiškas gauti subsidiją bus galima tol, kol bus paskirstytos numatytos lėšos, bet ne ilgiau kaip iki 2021 m. birželio 1 d.

Kur bus skelbiami kvietimai įmonėms dėl subsidijos paraiškos teikimo?

Kvietimai bus paskelbti VMI interneto svetainėje www.vmi.lt, tačiau tai nebus individualūs kvietimai; bus paskelbta informacija apie tai, kad įmonės gali teikti paraiškas, jei jos atitinka kriterijus subsidijai gauti. Nukentėjusios nuo koronaviruso (COVID-19) savarankiškos įmonės subsidijos paraiškos formą gali pateikti per Mano VMI autorizuotų paslaugų sritį adresu https://www.vmi.lt/manovmi.

Kokie kvietimai bus skelbiami?

Numatoma skelbti du kvietimus: pirmajam kvietimui - savarankiškoms įmonėms numatoma skirti 50 milijonų eurų, antrajam kvietimui – nesavarankiškoms įmonėms- numatoma skirti 100 milijonų eurų). Antrąjį kvietimą ketinama skelbti vasario mėn. Paraiškas subsidijai gauti bus galima teikti iki kol bus paskirstyta visa bendrai skirta įmonių subsidijų suma, bet ne vėliau kaip iki 2021 m. birželio 1 dienos.

Kokiu tikslu skiriama subsidija įmonėms?

Subsidijos tikslas – padėti įmonėms įveikti koronaviruso (COVID-19) sukeltas neigiamas pasekmes ir išsaugoti įmonės likvidumą.

Kokiems tikslams įmonė negali naudoti subsidijos?

Skirtos subsidijos įmonė negali naudoti dividendams išsimokėti, kapitalo mažinimui, išmokant lėšas pareiškėjo dalyviams savoms akcijoms supirkti ar kitokiems mokėjimams iš kapitalo pareiškėjo dalyviams atlikti, taip pat paskoloms pareiškėjo dalyviams grąžinti arba suteikti.

Kokios įmonės gali pretenduoti į subsidiją?

Ekonominę veiklą vykdantys juridiniai asmenys, išskyrus valstybės ir savivaldybių įmones ir įmones, kuriose 25 procentus (kultūros sektoriaus įmonių atveju - 50 procentų) ir daugiau įmonės akcijų, pajų ar kitokių dalyvavimą įmonės kapitale žyminčių kapitalo dalių arba 25 procentus (kultūros sektoriaus įmonių atveju - 50 procentų) ir daugiau įmonės dalyvių balsų tiesiogiai ar netiesiogiai (pagal balsavimo sutartį, balsavimo teisės perleidimo sutartį, įgaliojimą ir pan.) atskirai arba kartu turi valstybė ir (ar) savivaldybė, kurio kaip vienos įmonės (t. y. įvertinant ir Lietuvoje veikiančias susijusias įmones) metinės pajamos 2019 m. neviršijo 50 milijonų Eur arba turto balansinė vertė 2019 m. gruodžio 31 d. neviršijo 43 milijonų Eur.

Ar įmonės vykdoma veikla turi įtakos subsidijos skyrimui?

Taip turi, nes subsidija skiriama, veikiantiems visose srityse, išskyrus žemės ūkio, žuvininkystės, akvakultūros sritis, kredito ir finansų įstaigas.

Ar bus skiriama subsidija įmonei, jeigu jos viena iš veiklų žemės ūkio, kredito ir finansinės paslaugos, žuvininkystė arba akvakultūros sritis?

Ne, subsidija nebus skiriama.

Kokius kriterijus turi atitikti įmonės tiesiogiai ar netiesiogiai nukentėjusios nuo karantino metu ribojamų ūkinių veiklų, kad galėtų gauti subsidiją?

Subsidija gali būti skiriama įmonėms, atitinkančioms vieną iš šių sąlygų:

- kurių ūkinės veiklos vidutinė vieno mėnesio apyvarta, skaičiuojant nuo 2020 m. lapkričio 1 d. iki 2021 m. sausio 31 d., palyginti su 2019–2020 m. atitinkamo laikotarpio vidutine vieno mėnesio apyvarta, sumažėjo ne mažiau kaip 30 procentų.  

- Nuo 2019 m. lapkričio 1 d. iki 2020 m. lapkričio 30 d. įsteigtos įmonės, kurios laikotarpiu nuo 2019 m. lapkričio 1 d. iki 2020 m. sausio 31 d. pajamų negavo, bet jų pagrindinė ūkinė veikla įtraukta į karantino metu ribojamų ir netiesiogiai ribojamų ūkinių veiklų sąrašą patvirtintą Ekonomikos ir inovacijų ministro ir Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu, suderinus su FM ir VMI.

Atsižvelgiant į šiuos kriterijus, subsidija gali būti skiriama toms įmonėms:

- kuriose 2021 m. sausio 1 d. ir subsidijų paraiškos pateikimo mėnesio pirmą dieną, jei paraiška teikiama ne 2021 m. sausio mėn., dirbo bent vienas darbuotojas;

- kurios iki 2020 m. sausio 31 d. yra sumokėjusios/ įskaičiusios bent dalį už 2019 metų mokestinį laikotarpį deklaruotos mėnesinėje pajamų mokesčio deklaracijoje (GPM313) nuo A klasei priskiriamų pajamų, mokėtinas gyventojų pajamų mokesčio sumas į valstybės ir savivaldybės biudžetus (netaikoma pareiškėjams, nurodytiems Aprašo[1] 14.2 papunktyje);

-kurios paraiškos pateikimo dieną ir tinkamų finansuoti pareiškėjų sąrašų sudarymo dieną nėra reorganizuojamos, dalyvaujančios reorganizavime, pertvarkomos, dalyvaujančios atskyrime, bankrutuojančios, bankrutavusios, likviduojamos, likviduojamos dėl bankroto, likviduotos, jungiamos peržengiant vienos valstybės ribas, dalyvaujančios jungimesi peržengiant vienos valstybės ribas;

- kurios subsidijų paraiškos pateikimo dieną ir tinkamų finansuoti sąrašų sudarymo dieną atitinka minimalius patikimo mokesčių mokėtojo kriterijus, nustatytus Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 401 straipsnyje;

- kurios teisės aktų nustatyta tvarka yra pateikusios Juridinių asmenų registrui metinių finansinių  ataskaitų už 2019 metus rinkinį. Jeigu pareiškėjas yra susijęs su kitomis Lietuvoje veikiančiomis įmonėmis, jos taip pat turi būti pateikusios metinių finansinių ataskaitų rinkinius už 2019 metus;

-pareiškėjo, kuris yra Lietuvos Respublikoje neregistruotas juridinis asmuo ar organizacija, nuolatinė buveinė turi būti įregistruota Mokesčių mokėtojų registre:

-kurios 2019 m. gruodžio 31 d. nebuvo laikomos sunkumų patiriančiomis įmonėmis, išskyrus atvejus, jei įmonė yra labai maža ir maža ir joms nėra taikoma kolektyvinė nemokumo procedūra ir nėra suteikta sanavimo ir restruktūrizavimo pagalba.

Kokia įmonė laikoma savarankiška?

Įmonė, kuri neturi nei įmonių partnerių, nei susijusių įmonių.

Kokia įmonė laikoma nesavarankiška?

Įmonė, turinti susijusių įmonių ar įmonių partnerių.


Viename kriterijų minima, kad įmonėje turi dirbti bent vienas darbuotojas. Kas laikoma darbuotoju?

Darbuotojas – tai fizinis asmuo, dirbantis pagal darbo sutartį už atlyginimą, individualiosios įmonės savininkas (arba individualiosios įmonės savininko paskirtas individualiosios įmonės vadovas, kai su juo sudaroma civilinė sutartis), mažosios bendrijos vadovas (arba mažosios bendrijos atstovas), tikrųjų ūkinių bendrijų ir komanditinių ūkinių bendrijų tikrieji nariai (fiziniai asmenys).

Į darbuotojų skaičių neįskaitoma: moterys, kurioms suteiktos nėštumo ir gimdymo atostogos; asmenys, kuriems suteiktos atostogos vaikui prižiūrėti, kol jam sueis treji metai.

Kokiais dokumentais remiantis skaičiuojamas mėnesio apyvartos sumažėjimas?

Remiantis VMI pateiktose mėnesinėse pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) deklaracijose (formose FR0600) deklaruotais, o teikiantys kitokias, nei mėnesines PVM deklaracijas, turėtų įvertinti duomenis, kurie būtų deklaruojami, jeigu būtų teikiamos mėnesinės PVM deklaracijos; Neprivalantys teikti PVM deklaracijų, paraiškoje patvirtina apyvartos sumažėjimą, vadovaudamiesi bendromis Pelno mokesčio įstatymo  pajamų pripažinimo nuostatomis.

Kokio dydžio subsidijos suma gali būti skiriama įmonei?

Subsidija apskaičiuojama pagal įmonės 2019 metais nuo A klasei priskiriamų pajamų sumokėtos ar įskaitytos (visos ar jos dalies) gyventojų pajamų mokesčio (GPM) sumos, kuri padengė 2019 mokestinio laikotarpio GPM prievolę:

  •  25 proc. nuo sumokėtos ir (arba) įskaitytos GPM sumos, kai įmonės  2019 metais sumokėta/ įskaityta GPM suma siekia daugiau kaip 2 000 Eur.  Vertinami mokėjimai/ įskaitymai, atlikti iki 2020 m. sausio 31 d.;
  •  500 Eur subsidija, kai įmonės 2019 metais sumokėta ir (arba) įskaityta GPM suma  yra 2 000 Eur arba mažiau. Vertinami mokėjimai/ įskaitymai, atlikti iki 2020 m. sausio 31 d;
  •  500 Eur subsidija, nuo 2019 m. lapkričio 1 d. iki 2020 m lapkričio 30 d. įsteigtoms įmonėms,  kurios laikotarpyje 2019 m. lapkričio - 2020 m. sausio mėn. negavo pajamų.

 

Kokia maksimali subsidijos suma, skiriama vienai įmonei?

Bendra vienai įmonei teikiamo finansavimo pagal Komunikatą (subsidijų, dotacijų, mokesčių lengvatų forma), įskaitant ir apskaičiuotą pagal Aprašą skiriamą subsidiją, suma negali viršyti 800 000  Eurų.

 

Per kiek laiko nuo paraiškos pateikimo galima tikėtis subsidijos gavimo?

Kadangi įmonės duomenų tikrinimu ir atitikimu subsidijos gavimo sąlygoms užsiima Konkurencijos tarnyba, Ekonomikos ir inovacijų ministerija (EIM), Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras (NBFC), Viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra (LVPA) ir VMI, tai subsidijos pervedimas į sąskaitą gali užtrukti nuo paraiškos pateikimo per 18-38 darbo dienų.

Ar gali VMI paprašyti papildomų dokumentų paraiškos pagrįstumui įvertinti?

Paraiškos duomenų pagrįstumui įvertinti VMI gali paprašyti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas pateikti dokumentus, kurie pagrįstų  paraiškos duomenis. VMI ne vėliau kaip per 5 darbo dienas turi įvertinti ar pareiškėjas atitinka keliamas sąlygas subsidijai gauti.

Kas ir kada priima sprendimą dėl subsidijos skyrimo?

Sprendimą dėl subsidijos skyrimo ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo tinkamų finansuoti pareiškėjų sąrašo gavimo dienos priima Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministras, vadovaudamasis VMI pateiktu tinkamų finansuoti pareiškėjų sąrašu.

Kas ir per kiek dienų, nuo sprendimo dėl subsidijos skyrimo, perveda subsidiją?

Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras (NBFC) nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo dėl subsidijos skyrimo įsigaliojimo dienos perveda subsidiją pareiškėjui į subsidijų paraiškoje nurodytą sąskaitą.

Kokiu būdu įmonė informuojama, kad subsidijų paraiška netenkinama?

 VMI apie sprendimą netenkinti subsidijų paraiškos informuoja įmonę per Mano VMI.

Jei įmonė gavo subsidiją, bet nori jos atsisakyti, kaip tai padaryti?

Pareiškėjas, gavęs subsidiją, bet norintis jos atsisakyti, apie tai raštu turi informuoti Ministeriją ir grąžinti gautą subsidiją į Ministerijos sąskaitą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo informavimo apie subsidijos atsisakymą dienos.

Į kokias pajamas turi atsižvelgti, įmonės, vertindamos pajamų sumažėjimą, neprivalančios teikti pridėtinės vertės mokesčio (PVM) deklaracijų (ne PVM mokėtojos)?

Skaičiuodamos pajamas, įmonės vadovaujasi bendromis Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo pajamų pripažinimo nuostatomis. Tai yra, atsižvelgia į visas vieneto apmokestinamąsias ir neapmokestinamąsias pajamas, taip pat ir pagal specialias pajamų apmokestinimo sąlygas į mokesčio bazę įtrauktas vieneto pajamas tarp jų ir pozityviąsias pajamas bei kitas pajamas.

Neatsižvelgia į:

iš Lietuvos ir užsienio vienetų gautus apmokestinamus ir neapmokestinamus dividendus;

per Lietuvos vienetų nuolatines buveines, esančias Europos ekonominės erdvės (EEE) valstybėse arba valstybėse, su kuriomis Lietuvos Respublika yra sudariusi ir taiko dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartį (DAIS), vykdomos veiklos mokestinio laikotarpio pajamas, jeigu per šias nuolatines buveines vykdomos veiklos pajamos nustatyta tvarka apmokestinamos pelno mokesčiu ar jam tapačiu mokesčiu tose valstybėse.

Kaip bus vertinamos pajamos, kai 2019 m. įmonė buvo PVM mokėtoja, o 2020 m. jau ne PVM mokėtoja arba atvirkščiai?

Pati įmonė turi įsivertinti, ar jos pajamos sumažėjo ne mažiau kaip 30 proc. Jei įsivertina, kad sumažėjo ir atitinka kitus reikalingus kriterijus subsidijai gauti, tai ši įmonė turi teisę pateikti paraišką ir pretenduoti į subsidiją.

Jeigu paraiškoje pateiksiu netikslią informaciją, ar galėsiu paraišką tikslinti?

Taip, subsidijų paraiškos tikslinimo galimybė yra numatyta, tačiau, siekiant efektyvesnio ir sklandesnio paraiškų vertinimo proceso bei greitesnio subsidijos išmokėjimo, prašome paraiškoje iš karto pateikti tikslią ir korektišką informaciją. Informuojame, kad jeigu paraiška bus tikslinama, paraiškos pateikimo data bus laikoma ne pradinės subsidijų paraiškos pateikimo data, o paskutinės patikslintos paraiškos pateikimo data ir atitinkamai nuo šios datos pradės iš naujo skaičiuotis paraiškos vertinimo terminai. Sprendimai dėl subsidijų skyrimo bus priimami atsižvelgiant į subsidijų paraiškų pateikimo datą, t. y. pirmiausiai subsidijos bus išmokamos anksčiausiai paraiškas pateikusiems pareiškėjams.


[1] Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (covid-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių plano priemonės „Subsidijos įmonėms“ lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašas, patvirtintas LR Vyriausybės nutarimu.

Turizmas