Kėdainių rajono savivaldybės smulkiojo verslo rėmimo fondo parama 2021 m.

           Kėdainių rajono savivaldybės smulkiojo verslo rėmimo fondo parama 2020 m.

           Kėdainių rajono savivaldybės smulkiojo verslo rėmimo fondo parama 2019 m.

           Kėdainių rajono savivaldybės smulkiojo verslo rėmimo fondo parama 2018 m.

    Kėdainių rajono savivaldybės smulkiojo verslo rėmimo fondo nuostatai nustato Kėdainių  rajono savivaldybės teikiamos finansinės paramos smulkiojo verslo subjektams skyrimo reikalavimus, prioritetines  kryptis, priemones ir dydžius, fondo administravimo tvarką, paramos teikimo bei atsiskaitymo už gautų lėšų panaudojimą tvarką.

              Smulkiojo verslo subjektas – įmonė arba verslininkai, atitinkantys Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo 3 straipsnio 2 ir 3 dalies nuostatas. Smulkiojo verslo subjektas pripažįstamas tinkamu gauti Fondo finansavimą, jei jis atitinka Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo 3 straipsnio 2 ir 3 dalies nuostatas ir yra įregistruotas ir vykdantis veiklą savivaldybės teritorijoje.

               Fondo finansine parama smulkiojo verslo subjektas gali naudotis ne daugiau kaip 3  kartus per 3 metus. Bendra suteikta parama vienam smulkiojo verslo subjektui per trejus (einamuosius ir prieš tai ėjusius paskutinius dvejus ) metus negali viršyti 4 000 Eur.

             Fondas paramą teikia kompensavimo principu, tai yra kompensuoja visas ar dalį  verslo subjekto patirtų išlaidų be pridėtinės vertės mokesčio (PVM). Smulkiojo verslo subjektas, pageidaujantis gauti paramą, gali kreiptis  ne vėliau kaip per tris mėnesius po finansinės paramos priemonių įgyvendinimo, išskyrus dalinį palūkanų kompensavimą.

 

 Fondo remiamos verslo prioritetinės kryptys

 

           Parama teikiama smulkiojo verslo subjektams, atsižvelgiant į šias prioritetines kryptis:

                   1. verslą pradedantiems verslo subjektams nuo paraiškos teikimo datos veiklą registravusiems ne vėliau kaip prieš vienerius metus;

                   2. vykdantiems tautinio paveldo, tradicinių amatų plėtrą;

                   3. kurių veikla (gali būti ir sezoninė) plečiama ar kuriama nauja senamiestyje,  miesto parkuose bei kaimiškoje rajono dalyje;

                   4. kurie kuria naujas darbo vietas;

                   5. jaunimo nuo 18 iki 29 m. verslo skatinimas;

                   6. vyresnių nei 50 m. asmenų verslo skatinimas;

                   7. neįgaliųjų asmenų verslo skatinimas;

                   8. inovatyvaus, netradicinio verslo kūrėjams.

 

Finansinės paramos priemonės ir maksimalūs paramos dydžiai

 

          Finansinės paramos priemonės ir maksimalūs paramos dydžiai vienam paramos gavėjui:

 

Finansinės paramos priemonės pavadinimas

Maksimalus paramos dydis vienam paramos gavėjui

Dalinis palūkanų kompensavimas už paskolas, gaunamas verslo kūrimui ar verslo plėtros projektams įgyvendinti (išskyrus paskolas apyvartinėms lėšoms). Palūkanos kompensuojamos pagal pateiktą pažymą apie paskolos gavėjo sumokėtas palūkanas ir taikytą palūkanų normą. Ši paramos forma gali būti taikoma tik vieną kartą per trejus metus.

kompensuojama iki 50 proc. palūkanų, bet ne daugiau kaip 3000 Eur ir ne ilgiau kaip 24 mėnesius

Seminarų, mokymų ir kvalifikacijos kėlimo kursų išlaidų kompensavimas. Finansavimas skiriamas trumpalaikiams (ne ilgesniems kaip vieno mėnesio trukmės) darbuotojų mokymams, siekiant suteikti ir (ar) tobulinti jų profesinius gebėjimus, žinias ir įgūdžius.

kompensuojama iki 100 proc. smulkiojo verslo subjektų darbuotojų kvalifikacijos kėlimo išlaidų, bet ne daugiau 300 Eur per kalendorinius metus vienam smulkiojo verslo subjektui

Verslo planų, investicinių projektų ir kt. dokumentų  rengimo išlaidų kompensavimas smulkiojo verslo subjektams.

kompensuojama iki 50 proc., bet ne daugiau kaip 900 Eur dokumentais pagrįstų konsultantų ir ekspertų suteiktų paslaugų, paramos programos, į kurią kreipiamasi dėl projekto finansavimo, nustatytos formos paraiškos parengimo ir kitų privalomųjų dokumentų rengimo išlaidoms kompensuoti

Smulkiojo verslo subjektų dalyvavimo Lietuvoje ar užsienyje vykstančiose parodose, mugėse ir verslininkų misijose išlaidų kompensavimas. Finansavimo lėšos gali būti skiriamos tik faktiškai patirtoms dalyvavimo parodoje išlaidoms: registracijos mokesčiui, tuščio parodinio ploto nuomai, stendo dizainui ir įrangai; papildomai stendų įrangai ir paslaugoms; reklamos paslaugoms (reklaminių leidinių spausdinimas, įrašui kataloge); muitinės tarpininko paslaugoms ir krovos darbams; parodos eksponatų draudimui.

dalyvavus užsienyje −  kompensuojama iki 1000 Eur per kalendorinius metus, bet ne daugiau kaip 50 proc. patirtų išlaidų

dalyvavus Lietuvoje – kompensuojama iki 500 Eur, bet ne daugiau kaip 50 proc. patirtų išlaidų

Rinkodaros priemonių išlaidų dalinis kompensavimas.

Jaunojo verslo subjektams (nuo paraiškos pateikimo veiklą registravę ne vėliau kaip prieš dvejus metus) kompensuojama reklaminių leidinių, skrajučių, stendų, iškabų ir  viešinimo paslaugų išlaidas.

pirmaisiais veiklos metais iki 100 proc.  patirtų išlaidų, bet ne daugiau kaip 300 Eur

antraisiais veiklos metais − iki 50 proc., bet ne daugiau kaip 200 Eur

Parama skiriama įrangos  ir darbo priemonių įsigijimui,  kai smulkiojo verslo subjektas kuria naujas darbo vietas, kurias privalo išlaikyti ne mažiau kaip vienerius  metus nuo darbo vietos įsteigimo.

iki 100 procentų išlaidų, bet ne daugiau  kaip 2000 Eur už vieną įsteigtą darbo vietą. Sukūrus dvi ir daugiau darbo vietų  −  iki 4 000 Eur vienam paramos gavėjui

Parama skiriama įrangos/technikos įsigijimui,  atitinkančioms 25 punkto  krypties reikalavimus, įskaitant ir sezoninį verslą (įmonėms nuo paraiškos pateikimo veiklą registravusioms ne vėliau kaip prieš vienerius metus). M1 klasės transporto priemonėms ši paramos priemonė netaikoma. Parama neskiriama priemonėms, finansuojamoms iš kitų paramos šaltinių.

kompensuojama iki 60 procentų išlaidų, kai maksimali paramos suma − iki 3 tūkst. Eur vienam paramos gavėjui.

Internetinės svetainės, internetinės programėlės ar internetinės parduotuvės sukūrimo išlaidoms iš dalies padengti pradedantiems verslą subjektams (nuo paraiškos pateikimo veiklą registravę ne vėliau kaip prieš vienerius metus).

kompensuojama iki  70 proc., bet ne daugiau kaip 500 Eur.

 

Įmonės įregistravimo ir su įmonės įsteigimu susijusioms

išlaidoms iš dalies  padengti (steigimo dokumentų rengimo paslaugų  išlaidoms, mokestis notarui ir  Registrų centrui).

kompensuojama iki 100 proc.  patirtų išlaidų, bet ne daugiau kaip 300 Eur

Negyvenamųjų patalpų nuomos išlaidų dalinis kompensavimas (įregistruotoms sutartims Nekilnojamojo turto registre ) veiklą pradedantiems verslo subjektams (nuo paraiškos pateikimo veiklą registravę ne vėliau kaip prieš vienerius metus).

kompensuojama iki 50 proc., bet  ne daugiau kaip 5 Eur/ kv. m.  ir ne daugiau kaip 500 Eur

 

           

       Fondas paramą teikia kompensavimo principu, tai yra kompensuoja visas ar dalį  verslo subjekto patirtų išlaidų be pridėtinės vertės mokesčio (PVM). Smulkiojo verslo subjektas, pageidaujantis gauti paramą, gali kreiptis  ne vėliau kaip per tris mėnesius po finansinės paramos priemonių įgyvendinimo, išskyrus dalinį palūkanų kompensavimą.

Nuostatus ir dokumentų, kuriuos reikia pateikti Kėdainių rajono savivaldybės smulkiojo verslo komisijai, formas rasite adresu: www.kedainiai.lt

Informacija teikiama: VšĮ Kėdainių turizmo ir verslo informacijos centras,
Didžiosios Rinkos a. 6-3, Kėdainiai, tel.: (8 347) 56 900, el. p.:
Turizmas